Home About Us Gallery Products Contact Us

Kompania MEKA gjithmonë ka qenë e përkushtuar që të ofron në treg produkte të  cilësisë shumë të mirë dhe këtë sukses që e ka tani e ka arritur pikërisht me cilësinë, korrektësinë dhe përkushtimin e vetë që nga themelimi i sajë më 1992 .


MEKA company has been committed always to offer to the market high quality products, and  all this success  has reach  exactly because of the quality ,  correctness and  dedication since its establishment on 1992 .


NJOHURIA NË SEKTORIN E MISHIT

CILËSIA E PRODUKTEVE

TRADITA  QË NGA VITI 1992

TRADITION SINCE 1992

KNOW HOW AT MEAT SECTOR

PRODUCTS QUALITY

Kompania MEKA e ka filluar punën me kapital 100% privat si biznes familjar më gjithsejt 3 punëtorë në vitin 1992 që nga themelimi deri më sot nuk ka qenë e kredituar e as e financuar nga ndonjë bankë ose organizatë , tërë zhvillimin e vetë e ka arritur në bazë të investimit të profitit vetanak ndër vite.

 

 Meka company has started business with 100% private capital as family business with three workers only in 1992. From its setup until now has never been financed or has borrow any credit from any bank or organization, all development is done by company own profit under years.  

Çka ka të reja në industrinë e përpunimit të mishit MEKA

News about meat processing industry MEKA

Home About Us Gallery Products Contact Us
What distinguishes the company MEKA

STANDARDI HALLAL DHE HACCP NË TË

GJITHA PRODUKTET

STANDARDS HALAL AND HACCP FOR

ALL PRODUCTS

歡迎 Bienvenue